Pereira, A. Q., & Dantas, E. W. (2019). From sea bathing to sports on beaches and sea areas. Sociedade & Natureza, 31. https://doi.org/10.14393/SN-v31-n1-2019-46981