(1)
Gonçalves, F. T.; Ribeiro Nunes, T. . Impuro, Imperfeito, Impermanente. PP 2020, 23, 03-16.