Silva, A. M. da, Herpin, U. e Martinelli, L. A. (2006) “MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF SEVEN MESO-SCALE RIVER BASINS IN STATE OF SÃO PAULO (SOUTHEASTERN BRAZIL)”, Caminhos de Geografia. Uberlândia, 7(17), p. 20–30. doi: 10.14393/RCG71715268.