Zhao, Kaile, Guohua Gu, Guanzhou Qiu, and Xiaohui Wang. 2017. “Study on the Jarosite Mediated by Bioleaching of Pyrrhotite Using Acidthiobacillus Ferrooxidans”. Bioscience Journal 33 (3). Uberlândia, MG:721-29. https://doi.org/10.14393/BJ-v33n3-33824.