Zhang, Zhen, Xiang Min Mao, Wen Wen Zhong, Zhi Bo Feng, and Xun Bo Zhou. 2017. “Photosynthetic Production of Wheat under Precision Planting Patterns in Northern China”. Bioscience Journal 33 (1). Uberlândia, MG:1-9,. https://doi.org/10.14393/BJ-v33n1a2017-30328.