(1)
Silva, D. F. N. da; Rodrigues, M. C. da C.; Mehanna, M.; Ferreira, A.; Dolder, H. Germinative Cells and Spermatogenesis of the Lizard Tropidurus Torquatus (Tropiduridae) from a Urban Area in the Cerrado Biome of the Brazilian Midwest. Biosci. J. 2016, 32, 1595-1603.